• Khách hàng ký nhận vào Biên bản giao nhận hàng hoá (hoặc phiếu giao hàng) nếu hàng đảm bảo được chất lượng và số lượng, thanh toán phí vận chuyển lô hàng.
  • Thời gian giao hàng: Theo thời gian đã thỏa thuận với khách hàng.
  • Địa điểm giao hàng: theo địa điểm đã thỏa thuận với khách hàng.

TieuCuong.net