• Khách hàng ký nhận vào Biên bản giao nhận hàng hoá (hoặc phiếu giao hàng) nếu hàng đảm bảo được chất lượng và số lượng, thanh toán phí vận chuyển lô hàng.
  • Thời gian sản xuất và giao hàng: Theo thời gian đã thỏa thuận với khách hàng bằng hợp đồng.
  • Địa điểm giao hàng: theo địa điểm thỏa thuận với khách hàng bằng hợp đồng

TieuCuong.net